Trợ giúp
 
 
 
 
MDaemon Email Server for Windows/WorldClient v17.5.3 © 2018 Alt-N Technologies.

Hiện có bản cập nhật phần mềm với các tính năng mới tuyệt vời.